Najnovije
Najnovije vijesti

RAZPIS ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ IN ZAHVAL PDF Ispis E-mail
Autor Stefan   
četvrtak, 08 Listopad 2015 12:47

 


Na osnovi Pravilnika o podeljevanju priznanj in zahval  IZVRŠNI ODBOR HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO MEĐIMURJE - LJUBLJANA OB PROSLAVI  20. MEĐIMURSKE NOČI objavlja:


                                                                            RAZPIS


ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ IN ZAHVAL

PRIJAVE ZA PRIZNANJA IN ZAHVALE POSLATI NA DRUŠTVO DO  ZAKLJUČNO 31. 10. 2015

Podeljena bodo naslednja priznanja in zahvale:

1 Priznanja članom Društva za delo v letu 2014/2015

2 Priznanja članom Društva za delo v obdobju : pet, deset, petnajst...( vsakih pet let oz. jubileju  društva)

3 Zahvale posameznikom, skupinam in organizacijam v društvu in zunaj društva za pomoč, podporo          ali sodelovanje pri delu društva se delijo v enakih obdobjih kot priznanja


Predlagatelji iz 7. Člena Pravilnika:  Predsednik društva, IO društva, člani društva - posamezniki, skupine in sekcije, naj upoštevajo določbe Pravilnika o podeljevanju priznanj in zahval HKDMLJ.Predlogi za podelitev priznanj in zahval morajo poleg osnovnih podatkov o predlaganem vsebovati tudi utemeljeno obrazložitev o doseženih uspehih in zaslugah s posameznih področij, za katero se predlaga priznanje oz. zahvala. Upoštevati je treba določbe Pravilnika o podeljevanju priznanj in zahval HKDMLJ.


Priznanja in zahvale bodo podeljena v skladu z 4. In 5. Čl. Pravilnika o priznanjih in zahvalah.


Predloge za podelitev priznanj in zahval HKDM-LJ pošljite na obrazcu Priloga 2 Priznanja in Zahvale, ki ga dobite pri tajnici društva oz. je na spletni strani društva in je sestavni del tega razpisa na »3 strani«, na naslov HKDM-LJ, Komisija za priznanja in zahvale, Masarykova 14, Ljubljana,


Razpis bo potekal do  roka ki je predviden za vložitev predlogov za priznanja in zahvale.  PREDLOGE JE POSLATI NA DRUŠTVO  IN TO »KOMISIJI ZA PRIZNANJA IN ZAHVALE«, DO  ZAKLJUČNO 31.10. 2015, A PREDLAGANI SO LAHKO SAMO ČLANI  DRUŠTVA.


V Ljubljani, 28.09. 2015                                                                  Predsednik HKDMLJ

                                                                                                           Stjepan Šimunić

                                                                                                                             

 

 

 

            

HKDMLJ zaglavlje            

tel./tel./faks ++386 1 437 40 14, Internet www.hkdml.si E- mail : mailto:%3Ca%20href="> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

     Transakcijski račun: SI56 0201-0009-2449-987 pri  NLB d.d. Matična št. 1212524  Davčna št.: SI 60566680

 

 OBRAZEC za PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJA/ZAHVALE

 

 PRILOGA 2    

 

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO MEĐIMURJE LJUBLJANA

 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA

 

Masarykova 14,

 

V Ljubljana,……………………….

 

 PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJA/ZAHVALE

 

za delo v letu 2014/2015 oz. v obdobju 2010 – 2015, 10, 20, 30 let....

 

1 Ime, priimek (naziv) in naslov predlaganega prejemnika/ce priznanja oz. zahvale

 

2 Čas delovanja v Društvu

 

3 Dejavnost (delovanja na kulturnem področju)

 

4 Vrsta: priznanje oz. zahvala za (navesti razlog npr. za dejavnost v……………. sekciji v

 

letu……., ali večletnem obdobju oz.za pomoč in podporo delovanju HKDMLJ

 

v obdobju……………………).

 

5 Ime, priimek, naslov predlagatelja (-ev)

 

6 Obrazložitev/doseženi rezultati (lahko je tudi priloga k obrazcu)

 

                                                                                                                   Podpis (-i) predlagatelja (-ev)

 

Vsi pridobljeni podatki bodo uporabljeni le za namene podelitve priznanja oz. zahvale HKDMLJ

 

 

 

 

 

 HKDMLJ zaglavlje

                         tel./faks ++386 1 437 40 14, Internet www.hkdml.si E- mail : hrvatsko.k d.m.l  >mailto:%3Ca%20href="     

 

     Transakcijski račun: SI56 0201-0009-2449-987 pri  NLB d.d. Matična št. 1212524  Davčna št.: SI 60566680

 

PRIPRILOGA 3

 

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO MEĐIMURJE LJUBLJANA

 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA

 

Masarykova 14, Ljubljana

 

                                                     PREDLOG KOMISIJE ZA PRIZNANJA

 

Komisija za priznanja in zahvale je na sestanku (datum obravnave) obravnavala predlog ;

 (Predsednika društva, IO društva, člana društva - posameznika, skupine in sekcije društva, navesti imena)

 za podelitev priznanja/zahvale

 

1 Ime, priimek, naslov predlaganega prejemnika priznanja oz. zahvale

 

2 Predlagatelj(-i)

 

3 Predlog Komisije:

 

                                                           DA                                NE

 

OBRAZLOŽITEV                                      

 

                                                                                                                         Predsednik komisije

 

4 Datum obravnave na seji IO HKDMLJ

 

5 Sklep IO HKDMLJ

 

                                                          DA                             NE

 

                                                                                                                         Predsednik HKDMLJ

 

Vsi pridobljeni podatki bodo uporabljeni le za namene podelitve priznanja oz. zahvale HKDMLJ.

 

 

 

 

 

HKDMLJ zaglavlje

 

 

 tel./faks ++386 1 437 40 14, Internet www.hkdml.si E- mail : mailto:%3Ca%20href="

     Transakcijski račun: SI56 0201-0009-2449-987 pri  NLB d.d. Matična št. 1212524  Davčna št.: SI 60566680

                                      

 

 

                                    Pravilnik o priznanjih in zahvalah HKDMLJ

 

 

Priznanja

 

                                                           1. člen

Izvršni odbor HKDMLJ (v nadaljevanju Društvo) podeljuje priznanja (pisne listine)

članom Društva za delo v sekcijah Društva in za splošne potrebe Društva, ki se lahko

opredelijo kot kulturna dejavnost. Sem ne sodijo tehnična, organizacijska in podobna dela, ki so tudi potrebna za delo Društva.

 

Priznanja se podeljujejo za izvajanje aktivnosti v skladu z letnimi plani posameznih sekcij oz.

Društva v celoti in drugimi načrtovanimi aktivnostmi. Morebitne aktivnosti članov Društva v

drugih društvih so lahko osnova za podelitev priznanja le v primeru uradnega sodelovanja med društvi oz. sekcijami društev.

 

Priznanja se lahko podelijo tudi vodjam posameznih sekcij Društva.

 

 

                                                           2. člen

 

 

Priznanja so lahko redna (letna) in se podeljujejo za dosežke v rednem delu Društva v skladu z letnimi plani sekcij oz.

Društva ali izredna (posebna), ki se podeljujejo ob obletnicah (vsakih pet let) oz. ob posebnih dogodkih, ki dodatno

zaznamujejo delo Društva in predstavljajo poseben dosežek za Društvo oz. okolje v katerem Društvo deluje.

 

 

                                                           3. člen

 

V enem letu se podeli eno do tri redna priznanja članom Društva.

 

Število izrednih priznanj se prilagodi stvarnim okoliščinam dogodka, ob katerem se podeljujejo,

o čemer odloča Izvršni odbor.

 

 

                                                            4. člen

 

Redna priznanja se podeljujejo članom na letni skupščini ali na prireditvi ob kulturnem

prazniku.

Posebna priznanja se podeljujejo na slovesni prireditvi, organizirani ob obletnici ali drugi

posebno organizirani prireditvi.

 

 

 

Zahvale

 

                                                             5. člen

 

Izvršni odbor Društva podeljuje zahvale (pisne listine) posameznikom in organizacijam izven

Društva za podporo/pomoč/sodelovanje pri delu Društva, bodisi za tekoče leto, ali za več let

oz. ob posebnih dogodkih.

 

Zahvale se lahko podelijo tudi članom Društva za aktivnosti, ki so izvzete pri priznanjih

(tehnična, organizacijska in podobna dela), vendar so nujna za delo Društva.

 

 

                                                           6. člen

 

Zahvale se podeljujejo na letni skupščini, na prireditvi ob kulturnem prazniku ali na slovesni

prireditvi, organizirani ob obletnici ali drugi posebno organizirani prireditvi.

 

 

 

Postopek predlaganja kandidatov

 

 

                                                             7. člen

 

Izvršni odbor z objavo razpisa na svoji spletni strani in v prostorih Društva povabi člane društva ,

da predlagajo kandidate za priznanja in zahvale (pogoji, rok, itn.)

 

Predlagatelji so lahko: Predsednik društva, IO društva, člani društva - posamezniki, skupine in sekcije.

Predloge obravnava komisija za priznanja in zahvale (v nadaljevanju Komisija), ki jo

imenuje Izvršni odbor društva. Komisija pripravi predlog seznama prejemnikov priznanj in

zahval.

Izvršni odbor sprejme odločitev o priznanjih in zahvalah ter določi obliko in vsebino listine

ter mesto in čas podeljevanja priznanj in zahval.

 

 

 

Merila

 

 

                                                             8. člen

 

Pri ocenjevanju predlogov za priznanja Komisija upošteva naslednja merila:

 

- udeležba na uradnih dogodkih: javni nastopi na prireditvah

- lokacija (-e) prireditve (-ev),

- kakovost prireditve,

- odzivnost (število obiskovalcev, objavljene kritike itn.),

- sodelovanje z drugimi društvi,

- prispevek k uresničevanju napredka, ugleda in uveljavljanja Društva.

 

Ko gre za dogodke, v katerih nastopa ali se predstavlja Društvo, Komisija ocenjuje prispevek

predlaganega posameznika v skupnem nastopu. V primerih, ko absolutnih meril ni, bo Komisija

uporabila ustrezne primerjave, po potrebi pa bo povabila predlagatelja za pojasnilo oz. dopolnilo posameznega predloga.

 

 

Sklepne določbe

 

 

                                                           9. člen

 

O podeljenih priznanjih in zahvalah se vodi evidenca.

 

 

                                                           10. člen

 

Sestavine pravilnika so priloge: 1, 2 in 3 – ( Vzorec razpisa)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po tem, ko ga potrdi Izvršni odbor društva.

Pravilnik se objavi na spletni strani društva.

 

 

                                                           11. člen

 

 

Predlaganje članov društva za občinska, republiška in druga podobna priznanja poteka na enak način kot je opisano v tem pravilniku.

 

 

                                                                                                      

                                                                                                          Predsednik HKDMLJ

V Ljubljani, 13. 4. 2015.

                                                                                                          Mijo Stanko

 

Ažurirano ( četvrtak, 08 Listopad 2015 19:23 )
 
Međimurska popevka 2015, subota 17.10.2015.u 18.00 PDF Ispis E-mail
Autor Stefan   
Utorak, 06 Listopad 2015 06:27

 

Međimurska popevka2015hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska popevka2015slo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ažurirano ( Utorak, 06 Listopad 2015 10:07 )
 
Etno izložba- Međimurska mirišava starina 03.10.2015 u 17 PDF Ispis E-mail
Autor Stefan   
Petak, 25 Rujan 2015 09:50

Sekcija " CVET " vabi na etno razstavo (međimurska dišeča starina), ki bo 03.10.2015 ob 17 uri v

prostorih društva na Masarykovi 14, Ljubljana, z bogatim kulturnim programom in predstavitev

druge knjige međimurskega pisatelja.

 

Vljudno vabljeni 

 

 

Sekcija " CVIJET " vas poziva na etno izložbu (međimurska mirišava starina), koja će se održati

03.10.2015 u 17 sati u prostorima društva na Masarykovoj 14, LJubljana, s bogatim kulturnim programom

i prezentacijom druge knjige međimurskog pisca.

 

Dobrodošli 

 

 

 

Ljubljana, 24.09.2015

 
Poziv na 4. sabor hrvatske kulture u Šk. Loki 12.9.2015 PDF Ispis E-mail
Autor Stefan   
Ponedjeljak, 07 Rujan 2015 10:36

Pozivnica4sHKPozivnica4sHKslo

 
Šentvid pri Stični 2015 PDF Ispis E-mail
Autor Stefan   
Ponedjeljak, 22 Lipanj 2015 05:07

                                   Bili smo na Taboru slovenskih pevskih zborov.

Da končala se prva polovica leta, tako smo MePŽ KATRUŽE končali z vajama. Kakor vsako leto tudi letos nam je zadnja vaja za 46. Tabor slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični dne 21.6 2015. To je krona našega truda in vaj štiriglasnega petja. Ker mi narodne Međimurske pesmi pojemo enoglasno ali pak dvoglasno. Samo to je čisto drugačno doživetje peti med stotimi zbori na prostem. Moram omeniti dirigenta te množice zborov to je g. Igor Švara, brez napake je letošnji tabor popeljal skozi generalko in skozi glavni nastop.

Mi smo se že zgodaj zjutraj dobili v Šentvidu pri Stični kjer nas je dočakal naš dolgoletni član zbora Dominik Ivan z vsemi dobrotami, poln prtljažnik slanega in sladkega peciva. Razlog je njegova sedemdesetletnica pred nekaj dnevi. Z rojstnodnevno   čestitko za njegov veliki jubilej smo začeli vaje za nastop. Po obilni malici iz Dominikovega avtomobila smo šli na generalko, po tem smo šli v povorko za prihod na glavni nastop. Nastop za širše občinstvo in za nacionalno televizijo RTVS 1 se je začel ob 13,25 uri. Iz pesmi v pesem smo po dobri uri petja tudi končali naš nastop .

Po obilnem kosilu smo se pevci razšli za dva meseca , ker v jesen, že zadnji četrtek v avgustu, nas čaka resno delo in priprava za 4. Sabor hrvaške kulture v Škofiji Loki.

Lep pozdrav in veliko počitka med počitnicami.                         Emil Kovačić

ŠpS2015

ŠpS20151

ŠpS20152

ŠpS20153

ŠpS20154

ŠpS20155

ŠpS20156

ŠpS20157

ŠpS20158

Ažurirano ( Ponedjeljak, 22 Lipanj 2015 05:35 )
 
«Početak«12345678»Kraj»

Stranica 1 od 8
Copyright © 2015 hkdml.si. Sva prava pridržana.
Joomla! je Free Software objavljen pod GNU/GPL Licencom..